+370 682 52450 info@xkilometras.lt

Žygeivių klubo „X KILOMETRAS“ įstatai

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos
1.1. Žygeivių klubas „X KILOMETRAS“ (toliau – Klubas) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, ne pelno siekianti organizacija, kurios veikla nėra priklausoma nuo jokios politinės organizacijos ar religinės partijos.
1.2. Savo veikloje Klubas vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais galiojančiais teisės aktais ir šiais įstatais.
1.3. Klubo teisinė forma – asociacija.
1.4. Klubas laikomas įsteigtu nuo jo įstatų įregistravimo momento ir yra juridinis asmuo, kuris turi savo antspaudą su pavadinimu, simboliką, atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose.
1.5. Klubas už savo prievoles atsako visu turimu turtu. Klubas, padaręs žalą fiziniams ar juridiniams asmenims, privalo ją atlyginti savo turtu įstatymų nustatyta tvarka.
1.6. Klubas savo santykius su valstybinėmis, vyriausybėmis kitomis organizacijomis ir fiziniais bei juridiniais asmenimis grindžia sutarčių bei susitarimų forma.
1.7. Klubas įstatų nustatyta tvarka gali įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams.
1.8. Klubas yra paramos gavėjas ir įstatymų nustatyta tvarka turi teisę gauti labdarą bei paramą.
1.9. Klubo veiklos laikotarpis yra neribotas, finansiniai metai yra nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.
2 straipsnis. Veiklos tikslai ir uždaviniai
2.1.Klubo pagrindiniai tikslai:
2.1.1. vienyti keliauti mėgstančius karius, civilius žmones, juos atstovauti bei ginti jų interesus, propaguoti keliavimą pėsčiomis kaip aktyvią, kultūringą ir aplinką tausojančią laisvalaikio praleidimo formą;
2.1.2. tenkinti viešuosius interesus, vykdant sporto, sveiko gyvenimo būdo įgūdžių skatinimo ir vystymo bei kitokią visuomenei naudingą veiklą Lietuvoje ir užsienyje;
2.1.3. koordinuoti Klubo narių veiklą;
2.1.4. įsteigti apdovanojimus už įvykdytus žygius.
2.2. Klubas, siekdamas užsibrėžtų tikslų, įgyvendina šiuos uždavinius:
2.2.1. organizuoja masinius nekonkursinio pobūdžio žygius, įvairius renginius, seminarus, kenferencijas;
2.2.2. bendradarbiauja, keičiasi patirtimi, dalyvauja bendruose projektuose Lietuvoje ir užsienyje su kitomis visuomeninėmis organizacijomis, žygeivių klubais, valstybinėmis institucijomis;
2.2.3. apdovanoja žygio dalyvius už įvykdytus žygius medaliais bei jų simboliais, dalyviams apmokėjus jų gamybos išlaidas;
2.2.4. tarpininkauja pristatant Klubo narius valstybiniams bei kitiems apdovanojimams suteikti;
2.2.5. atstovauja savo narius respublikinėse ir tarptautinėse organizacijose;
2.2.6. gina savo narių socialinius ir kitokius interesus, ugdo tarpusavio bendradarbiavimą bei solidarumą;
2.2.7. renka informaciją žygeiviams aktualiais klausimais ir platina ją Klubo narių tarpe.
2.3. Klubo pagrindinė veikla:
2.3.1. sportinė, pramogų ir poilsio, žygių, ekspedicijų, kelionių, varžybų, sąskrydžių, stovyklų, kitų turistinių bei sportinių renginių organizavimo veikla;
2.3.2. leidybinė veikla;
2.3.3. įrašytų laikmenų tiražavimas;
2.3.4. mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse;
2.3.5. kelionėms ir žygiams pasirengti skirtų paskaitų, mokymų, treniruočių organizavimas;
2.3.6. kelionėms ir žygiams reikalingo inventoriaus nuoma;
2.3.7. trumpalaikio apgyvendinimo veikla;
2.3.8. maitinimo ir gėrimų teikimo veikla;
2.3.9. sportinis ir rekreacinis švietimas;
2.3.10. kraštovaizdžio tvarkymas;
2.3.11. pramogų ir poilsio organizavimas;
2.3.12. kelionių, ekskursijų organizavimas;
2.3.13. kita įstatymų nedraudžiama ūkinė – komercinė veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su Klubo veiklos tikslais.
3 straipsnis. Klubo narių teisės ir pareigos
3.1. Klubo nariais gali būti Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių gyventojai ir juridiniai asmenys bei nepilnamečiai per juos atstovaujančius asmenis (tėvus, globėjus), pripažįstantys Klubo tikslus, uždavinius, įstatus, dalyvaujantys žygiuose, Klubo veikloje, mokantys nario mokestį.
3.2. Klubo narys turi teisę:
3.2.1. dalyvauti Klubo Susirinkimuose, būti išrinktas į Klubo valdymo organus;
3.2.2. naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis;
3.2.3. susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti visą Klubo turimą informaciją apie jo veiklą;
3.2.4. bet kada išstoti iš Klubo;
3.2.5. naudotis kitomis teisės aktuose ir Klubo įstatuose nustatytomis teisėmis.
3.3. Klubo narys privalo:
3.3.1. pripažinti ir laikytis šių įstatų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų;
3.3.2. vykdyti Klubo Susirinkimų ir valdymo organų priimtus sprendimus bei įpareigojimus;
3.3.3. nustatyta tvarka mokėti stojamąjį ir nario mokesčius;
3.3.4. dalyvayti Klubo Susirinkimuose, o jei kviečiamas – Klubo Tarybos posėdžiuose;
3.3.5. aktyviai dalyvauti Klubo veikloje, organizuojamuose žygiuose, prisidėti prie žygių organizavimo;
3.3.6. būti drausmingu žygių metu, nepažeidinėti viešosios tvarkos ir neleisti jos pažeisti kitiems žygeiviams ar Klubo nariams, saugoti gamtą, kultūros ir istorijos paveldus.
4 straipsnis. Stojamojo ir nario mokesčių mokėjimo tvarka
4.1. Stojamojo ir nario mokesčių dydžiai bei mokėjimo tvarka nustatomi atskiru Klubo Tarybos patvirtintu sprendimu.
5 straipsnis. Naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš Klubo tvarka ir sąlygos
5.1. Naujus narius priima Klubo Taryba, gavusi raštišką asmens prašymą. Taryba gali nustatyti trijų mėnesių bandomąjį laikotarpį, kad Klubas patikrintų ir kad pats asmuo nuspręstų ar tikrai nori būti Klubo nariu. Tikruoju nariu tampama Tarybai priėmus sprendimą ir sumokėjus stojamąjį nario mokestį.
5.2. Garbės nariu gali būti asmuo, savo darbais nusipelnęs Klubui, taip pat asmuo, kurį pasiūlo Klubo Prezidentas arba Susirinkimas. Sprendimą dėl asmens pripažinimo garbės nariu priima Taryba. Garbės nariai yra atleidžiami nuo stojamojo ir kitų mokesčių, neturi balsavimo teisės bei negali būti išrinktais į valdymo organus.
5.3. Klubo narys turi teisę bet kada išstoti iš Klubo, pranešant apie tai raštu Klubo Tarybai. Tokiu atveju stojamieji ir nario mokesčiai ar kitaip Klubo nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
5.4. Už įstatų pažeidimus Klubo nariams Taryba gali taikyti šias priemones:
5.4.1. sustabdyti narystę Klube;
5.4.2. neleisti naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis;
5.4.3. neleisti dalyvauti žygiuose ir kituose organizuojamuose renginiuose;
5.4.4. pašalinti iš Klubo narių.
5.5. Klubo narys gali būti pašalintas iš Klubo, jei:
5.5.1. vienerius metus be pateisinamos priežasties nesumokėjo nario mokesčio;
5.5.2. vienerius metus be pateisinamos priežasties nedalyvavo klubo organizuotuose žygiuose;
5.5.3. nebuvo drausmingas žygio (-ių) metu, pažeidinėjo viešąją tvarką ar leido ją pažeidinėti kitiems žygeiviams ir Klubo nariams;
5.5.4. nesilaikė Klubo įstatų, nario pareigų.
5.6. Sprendimą dėl nario pašalinimo iš Klubo priima Taryba.
5.7. Garbės narį gali pašalinti tik Klubo Susirinkimas.
6 straipsnis. Struktūra
6.1. Klubas įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir Klubo steigimo dokumentus.
6.2. Įstatymų ar įstatų nustatytais atvejais Klubas gali įgyti civilines teises ir pareigas per savo narius.
6.3. Klubo struktūra:
6.3.1. visuotinis narių susirinkimas (Susirinkimas);
6.3.2. vienasmenis valdymo organas – Prezidentas. Susirinkimo metu gali būti priimamas sprendimas dėl Viceprezidento pareigybės;
6.3.3. kolegialus valdymo organas – Taryba;
6.3.4. klubo ūkinės – finansinės veiklos Kontrolierius.
6.4. Už Klubo nario veiklą valdymo organuose gali būti atlyginta.
7 straipsnis. Susirinkimo kompetencija
7.1. Klubo aukščiausias valdymo organas yra Susirinkimas.
7.2. Klubo Susirinkimas:
7.2.1. priima ir keičia Klubo įstatus;
7.2.2. renka ir atšaukia Prezidentą;
7.2.3. renka ir atšaukia Tarybą;
7.2.4. skiria ir atšaukia Kontrolierių;
7.2.5. išklauso ir svarsto Tarybos ir Kontrolieriaus ataskaitas;
7.2.6. svarsto kitus Klubo veiklos klausimus, numato tolesnes Klubo veiklos kryptis;
7.2.7. tvirtina Klubo metinę finansinę atskaitomybę;
7.2.8. tvirtina Klubo narių stojamojo, nario mokesčių dydžius;
7.2.9. tvirtina žygių starto mokesčius;
7.2.10. tvirtina metinę Klubo veiklos programą ir biudžetą (sąmatą);
7.2.11. priima sprendimą dėl Klubo reorganizavimo ar likvidavimo;
7.2.12. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų, kurių tikslai artimi Klubo veiklai, dalyviu;
7.2.13. sprendžia kitus Susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
7.3. Susirinkimo priimti sprendimai yra privalomi Klubo Prezidentui, Tarybai ir visiems Klubo nariams.
8 straipsnis. Teisė dalyvauti Susirinkime
8.1. Susirinkime dalyvauja Klubo nariai.
8.2. Susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau nei 1/2 Klubo narių.
8.3. Susirinkimo dalyviai registruojami Susirinkimo dalyvių registravimo sąraše. Šį sąrašą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
8.4. Posėdžio vedimo tvarką (reglamentą) tvirtina Taryba.
9 straipsnis. Susirinkimo sušaukimo tvarka
9.1. Susirinkimo vietą parenka Taryba savo sprendimu.
9.2. Eilinis Susirinkimas šaukiamas kartą metuose, per 3 mėnesius po Klubo finansinių metų pabaigos. Klubo eilinį Susirinkimą šaukia, nustato datą ir organizuoja Klubo Prezidentas. Neeilinis Susirinkimas šaukiamas Prezidento ne mažiau 1/2 Tarybos narių arba ne mažiau 1/3 visų Klubo narių reikalavimu.
9.3. Neeilinio Susirinkimo iniciatoriai Prezidentui pateikia paraišką, kur nurodyta Susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pasiūlymai dėl darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 20 dienų nuo paraiškos gavimo dienos.
9.4. Taryba, 1/3 Klubo narių, reikalaujantys sušaukti neeilinį Susirinkimą, pateikia Prezidentui informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie Susirinkimo sušaukimą parengti.
9.5. Pranešime apie Susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:
9.5.1. Klubo pavadinimas, buveinės adresas ir kodas;
9.5.2. Susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);
9.5.3. Susirinkimo darbotvarkė;
9.5.4. Susirinkimo sušaukimo iniciatorius – Klubo organas, asmenys, priėmę sprendimą sušaukti Klubo Susirinkimą.
9.6. Apie Klubo Susirinkimą pranešama Klubo portale arba telefonu, arba elektroniniu paštu kiekvienam nariui.
9.7. Jeigu Susirinkime nėra kvorumo, turi būti sušauktas pakartotinis Susirinkimas. Apie pakartotinį Susirinkimą Klubo nariams turi būti pranešta įstatuose nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 10 dienų iki šaukiamo Susirinkimo dienos. Pakartotinis Susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 10 dienų ir ne vėliau kaip praėjus 20 dienų nuo neįvykusio Susirinkimo dienos. Pakartotinis Susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek jame dalyvauja Klubo narių.
10 straipsnis. Susirinkimo sprendimų priėmimo tvarka
10.1. Susirinkimo metu išrenkamas Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
10.2. Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Klubo nariai. Vienas Klubo narys turi vieną balsą.
10.3. Balsavimas Susirinkime paprastai yra atviras, jei kitaip nenusprendžia Susirinkimas.
10.4. Susirinkimo sprendimai, išskyrus įstatų nustatytus atvejus, laikomi priimti, kai už juos gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuojant susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Sprendimams dėl įstatų pakeitimo ar papildymo, dėl Klubo reorganizavimo ar likvidavimo priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 Susirinkime dalyvaujančių narių balsų.
11 straipsnis. Taryba
11.1. Klubo bendram darbui tarp Susirinkimų vadovauja Taryba.
11.2. Taryba renkama 5 metams Klubo Susirinkime iš jo narių. Pirmoji Taryba sudaroma iš jo steigėjų.
11.3. Tarybą sudaro 5 nariai.
11.4. Tarybai vadovauja Prezidentas, renkamas iš Tarybos narių.
11.5. Tarybos posėdžius šaukia Prezidentas savo iniciatyva arba daugiau nei 1/2 Tarybos narių reikalavimu.
11.6. Tarybos posėdis teisėtas, jei jame dalyvayja daugiau kaip pusė narių.
11.7. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Klubo Prezidento balsas.
11.8. Klubo Taryba:
11.8.1. priima į Klubą narius ir juos šalina;
11.8.2. renka Viceprezidentą iš Tarybos narių tarpo;
11.8.3. nustato Klubo narių stojamojo ir nario mokesčių mokėjimo tvarką;
11.8.4. metų pradžioje sudaro ir pateikia Susirinkimui tvirtinti metinę Klubo veiklos programą, biudžetą (sąmatą), nustatytus žygių starto mokesčius;
11.8.5. suteikia Klubo garbės nario vardą;
11.8.6. organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
11.8.7. sudaro ir teikia Prezidentui tvirtinti žygių organizavimo programas, taisykles, sąmatas;
11.8.8. priima sprendimus dėl sandorių sudarymo;
11.8.9. priima sprendimus dėl Klubo narių dalykinių kelionių išlaidų apmokėjimo;
11.8.10. vykdo Klubo Susirinkimų nutarimus, kontroliuoja, kaip laikomasi įstatų.
12 straipsnis. Tarybos nario pareigos
12.1. Tarybos nario pareigos:
12.1.1. kitų Klubo narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai, būti tolerantišku, gerbti kitų narių nuomonę;
12.1.2. būti lojaliu Klubui ir laikytis konfidencialumo;
12.1.3. vengti situacijų, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja Klubo interesams. Apie šias aplinkybes Klubo Tarybos narys privalo raštu pranešti Klubo Prezidentui;
12.1.4. Klubo Tarybos narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, privalo Klubui atlyginti padarytą žalą.
13 straipsnis. Klubo Prezidentas
13.1. Klubo Prezidentą iš Tarybos narių renka Klubo Susirinkimas 5 metams.
13.2. Klubo Prezidentas:
13.2.1. vadovauja tarybos veiklai, organizuoja jos darbą, vykdo Tarybos pirmininko pareigas;
13.2.2. organizuoja ir koordinuoja Klubo veiklą pagal įstatus, organizuoja, šaukia Klubo narių Susirinkimus;
13.2.3. finansinių metų pradžioje tvirtina vykdomų žygių taisykles, programas, sąmatas ir, pasibaigus metams, parengia finansinę ataskaitą;
13.2.4. be atskiro įgaliojimo atstovauja Klubui teisme, valstybinėse institucijose, banko (kredito) įstaigose, taip pat santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis (trečiaisiais asmenimis);
13.2.5. rengia ir pateikia Susirinkimui Klubo veiklos ataskaitą;
13.2.6. vykdo Klubo Susirinkimų ir Tarybos nutarimus;
13.2.7. tvarko Klubo turtą, veda materialinių vertybių apskaitą;
13.2.8. pasirašo sandorius Klubo vardu pagal Susirinkimų ir Tarybos sprendimus;
13.2.9. disponuoja Klubo lėšomis, atlieka visas bankines operacijas ir pasirašo dokumentus;
13.2.10. atlieka kitas teisės aktuose ir įstatuose nustatytas funkcijas.
13.3. Klubo Prezidentui negalint eiti savo pareigų, jas vykdo paskirtas Tarybos narys arba Viceprezidentas.
14 straipsnis. Veiklos ataskaita
14.1. Klubo Prezidentas parengia ir pateikia Susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Klubo veiklos ataskaitą, biudžetą, finansinę ataskaitą.
14.2. Veiklos ataskaita, biudžetas, finansinė ataskaita yra vieši.
14.3. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Klubas turi sudaryti sąlygas Klubo buveinėje, portale ar kitais būdais su šia ataskaita, biudžetu ir finansine ataskaita susipažinti.
14.4. Klubo veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
14.4.1 informacija apie Klubo veiklą įgyvendinant jo įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
14.4.2. Klubo narių skaičius finansinių metų pabaigoje.
14.5. Klubo veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato Taryba.
15 straipsnis. Dokumentų ir kitos informacijos apie veiklą pateikimo nariams tvarka
15.1. Klubo nariui pareikalavus, Prezidentas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti nariui susipažinti metines ir tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentus, veiklos ataskaitas, Susirinkimų protokolus, narių sąrašą bei kitus Klubo dokumentus ir suteikti kitą Klubo turimą informaciją.
15.2. Dokumentai ir kita informacija apie Klubo veiklą jos nariams pateikiami Klubo būstinėje, Klubo organizuojamų renginių metu arba internetinėje svetainėje, o esant būtinumui, gali būti viešai paskelbti bet kuriame Lietuvos dienraštyje.
16 straipsnis. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija
16.1. Vieši skelbimai, kai to reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą ir kitus teisės aktus skelbiami Klubo internetinėje svetainėje.
16.2. Kiti vieši skelbimai ir Klubo pranešimai gali būti skelbiami Klubo buveinės vietos laikraštyje ar Klubo internetinėje svetainėje, ar kitais įstatuose nustatytais būdais.
17 straipsnis. Įstatų keitimo tvarka
17.1. Sprendimą dėl Klubo įstatų keitimo gali priimti tik Susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių balsų dauguma.
17.2. Klubo pakeistus įstatus pasirašo Klubo Prezidentas arba Susirinkimo įgaliotas asmuo.
17.3. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais Klubas juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų įstatų tekstą (naują redakciją).
18 straipsnis. Turto, lėšų ir pajamų naudojimo tvarka
18.1. Klubo lėšas sudaro:
18.1.1. metinis nario mokestis;
18.1.2. fizinių, juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos lėšos;
18.1.3. lėšos, gautos kaip parama pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
18.1.4. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos;
18.1.5. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Klubo lėšas;
18.1.6. skolinto kapitalo lėšos;
18.1.7. kitos teisėtai gautos lėšos;
18.1.8. materialinės vertybės, įgytos už klubo lėšas.
18.2. Klubui leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai siekiama įgyvendinti Klubo įstatuose nustatytus veiklos tikslus.
18.3. Klubui draudžiama:
18.3.1. neatlygintinai perduoti Klubo turtą nuosavybėn Klubo nariui, valdymo ir kolegialių organų nariui, Klube darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su juo susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
18.3.2. mokėti Klubo steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamo Klubo turto dalį, viršijančią stojamąjį ar nario mokestį;
18.3.3. Klubo turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti Klubo ir jo Tarybos nariams, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai, autorinės sutarties pagrindu, mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
18.3.4. suteikti paskolas, įkeisti Klubo turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Klubo prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti teisės aktai numato kitaip;
18.3.5. skolintis pinigų iš Klubo nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
18.3.6. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
18.3.7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
18.3.8. parduoti Klubo turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
18.3.9. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota arba būti jo dalyviu.
18.4. Klubas pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Klubas šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Klubas negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Klubo įstatuose yra numatyta, tikslams.
18.5. Klubo steigimo išlaidos gali būti įskaitomos kaip nario metinis mokestis.
19 straipsnis. Veiklos kontrolė
19.1. Klubo finansinės – ūkinės veiklos kontrolę atlieka Kontrolierius.
19.2. Kontrolierių renka Klubo Susirinkimas 5 metams.
19.3. Kontrolieriumi negali būti tarybos narys.
19.4. Klubo valdymo organai privalo pateikti Kontrolieriui jo reikalaujamus finansinius ir buhalterinius dokumentus.
19.5. Kontrolieriaus funkcijos:
19.5.1. ne rečiau kaip 1 kartą per metus atlieka Klubo ūkinės – finansinės veiklos reviziją;
19.5.2. teikia ataskaitą Klubo Susirinkimui;
19.5.3. Susirinkimo pavedimu atlieka bet kokius Klubo veiklos patikrinimus.
20 straipsnis. Pertvarkymas ir likvidavimas
20.1. Klubas pertvarkomas, pasibaigia (reorganizuojamas ar likviduojamas) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
20.2. Vienu metu Klubas negali būti ir reorganizuojamas, ir likviduojamas.
20.3. Jeigu Klube liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Klubas turi pranešti juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.
20.4. Likęs Klubo turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Klubo narių reikalavimus dėl Klubo turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Klubo išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti Klubą.
20.5. Klubo likvidatorius privalo:
20.5.1. viešai paskelbti viename iš Lietuvos dienraščių apie Klubo likvidavimą ir pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti Klubą, bei savo duomenis;
20.5.2. sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;
20.5.3. perduoti likusį Klubo turtą įstatymų nustatyta tvarka;
20.5.4. sudaryti Klubo likvidavimo aktą. Klubo likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;
20.5.5. perduoti dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka;
20.5.6. pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui Klubo likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus Klubui išregistruoti.
21 straipsnis. Baigiamosios nuostatos
21.1. Kiti įstatuose neaptarti Klubo veiklos ir valdymo klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijos įstatymu ir kitais teisės aktais.

2012 m. gruodžio 28 d.,
Valdas Jasonas ________ parašas